Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Πως θα ξανανοίξεις την καρδιά σου στην ευτυχία

Ο συμβουλευτικός ψυχολόγος, βιοσυντονιστής και ομιλητής έμπνευσης, Γιάννης Μιχαήλ, εξηγεί πως θα το κάνεις αυτό.

Η ανθρώπινη καρδιά́ θεωρείται η πηγή́ της αγάπης, της δημιουργικότητας και του ρομαντισμού́, καθώς επίσης και ο πυρήνας της ύπαρξης μας. Με έναν μαγνητικό́ καρδιογράφο μπορεις να δείς ότι η καρδιά́ έχει ένα μαγνητικό́ πεδίο με διάμετρο περίπου 3,7 μέτρα.

Αν η καρδιά́ νιώσει ότι υπάρχει κάτι από́ το οποίο πρέπει να προστατευτεί́, τότε ανυψώνει το τείχος της καρδίας.

Με τη βοήθεια της μεθόδου “ Repaint Your Life” μπορείς να βρεις τα τείχη της Καρδίας σου, να τα θεραπεύσεις και να επιτρέψεις να συμβούν θαύματα στη ζωή́ σου. Τα Τείχη της Καρδίας ασκούν μεγάλη επιρροή́ στο σώμα σου, στις ικανότητες σου, την ευτυχία σου, καθώς και την ικανότητα σου να βιώνεις την αγάπη.

Διάβασε ακόμη – Υπάρχει φυσική, ανώδυνη και άμεση λύση σε παιδικές φοβίες

Η μέθοδος “Repaint Your Life” σε βοηθάει να ανοίξεις την καρδιά́ σου και να απαλλαγείς από́ το ανεπεξέργαστο συναισθηματικό́ φορτίο, ώστε να γίνεις η καλύτερη δυνατή́ εκδοχή́ του εαυτού́ σου.

Συναισθηματικό́ φορτίο

Όταν βιώνεις αυτά́ τα συναισθήματα, περνάς από́ μια συναισθηματική́ διαδικασία: πρώτα εμφανίζεται το συναίσθημα, στη συνέχεια το βιώνεις και εντέλει προχωράς, αν όλα πάνε καλά́. Μοιάζει με την αναπνοή́. Το να βιώνεις ένα συναίσθημα μοιάζει με την εισπνοή́ και η διαδικασία της επεξεργασίας και της απελευθέρωσης μοιάζει με την εκπνοή́.

#1. Μερικές φορές τα συναισθήματα παγιδεύονται στο σώμα και είναι σαν να μη μπορείς να εκπνεύσεις εντελώς. Σ’ αυτή́ την περίπτωση παραμένεις μέσα μας. Ακόμα και ορισμένα λιγότερο έντονα συναισθήματα μπορεί́ να παγιδευτούν στο σώμα μας. Συνήθως αυτό́ συμβαίνει όταν είσαι κουρασμένη, βρίσκεσαι σε ανισορροπία, είσαι άρρωστη ή συναισθηματικά́ επιβαρυμένη.

Δοάβασε ακόμη – Βρουξισμός: Υπάρχει ανώδυνη και φυσική λύση

#2. Κάθε παγιδευμένο συναίσθημα είναι κυριολεκτικά́ μια μπάλα συναισθηματικής ενέργειας, η οποία φτάνει περίπου στο μέγεθος ενός μήλού. Διαταράσσουν το φυσιολογικό́ ενεργειακό́ πεδίο του σώματος.

#3. Κάθε φορά́ που απελευθερώνεται ένα συναίσθημα, το σώμα περνάει από́ μια περίοδο επεξεργασίας, που διαρκεί́ μια-δυο μέρες. Κατά́ τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς γίνεται αισθητός ο απόηχος της διαδικασίας, μπορεί́ κάποιος να ξεσπάει σε κλάματα χωρίς προφανή́ λόγο, να αισθάνεται ότι χρειάζεται περισσότερο ύπνο, να φαίνεται κουρασμένος ή να μη μπορεί́ να κοιμηθεί́.

Ευχαριστίες στον συμβουλευτικό ψυχολόγο, βιοσυντονιστή και ομιλητή έμπνευσης, Yianni Michael, τηλ.: 99611400, www.yiannismichael.com, Facebook: YiannisMichael, Instagram:Yiannis Michael, Email: [email protected]

Φωτογραφία: istock

Διάβασε ακόμη